Απευθύνεται σε: Επιχειρήσεις

Απευθύνεται ειδικά σε: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα ενισχύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια για την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων ων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης , έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν, με την παροχή vouchers, για την αγορά ψηφιακών εργαλείων, προκειμένου να υλοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες Κατηγορίες Ενεργειών

Δικαιούχοι επιχειρήσεις

Δικαιούχοι επιχειρήσεις για ενίσχυση από το Πρόγραμμα νοούνται οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ

Προϋποθέσεις συμμετοχής :

Σε περίπτωση που μία επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός ΚΑΔ, για την εκτίμηση της επιλεξιμότητας λαμβάνεται υπόψη ο ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας κατά την υποβολή της αίτησης.

Στο Παράρτημα Ι της Πρόσκλησης αποτυπώνονται οι ΚΑΔ των μη επιλέξιμων Δραστηριοτήτων.

Σε περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μεταξύ 1/1/2021-31/12/2021, για τον υπολογισμό των ΕΜΕ θα πραγματοποιηθεί αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια για το Πρόγραμμα.

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση/Επιδότηση

Τι ενισχύεται:

Το Πρόγραμμα επιδοτεί την προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers). Τα προϊόντα /υπηρεσίες διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών που έχουν συγκεκριμένο μέγιστο ποσό ενίσχυσης και ποσοστό ενίσχυσης:

Κάθε δικαιούχος  μπορεί να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή περισσοτέρων λύσεων (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών). Συγκεκριμένα, είναι δυνατός ο συνδυασμός ενισχύσεων μεταξύ των κατηγοριών (2), ή (3) διαζευκτικά (μία εκ των δύο) και επιπλέον, οποιωνδήποτε εκ των κατηγοριών (1), (4), (5) και (6).

 

Χρονική διάρκεια και ορόσημα Προγράμματος

Τα χρονικά ορόσημα για τους Δυνητικούς Δικαιούχους και τους Προμηθευτές αναλύονται ως εξής:

Προμηθευτές:

Δικαιούχοι

Κατηγορίες ένα (1), δύο (2) και τρία (3)

Κατηγορίες τέσσερα (4), πέντε (5) και έξι (6):

Επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες

Επιλέξιμη προς επιδότηση είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers). Κάθε δικαιούχος:

Η προμήθεια των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, πραγματοποιείται μέσω των εγκεκριμένων, στο πλαίσιο του Προγράμματος, Προμηθευτών. Επίσης πρέπει να ανήκουν στο Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένων Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών.

Προϋπολογισμός Προγράμματος

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 162.440.000,00 ευρώ. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και κατανέμεται στις επιμέρους Κατηγορίες επιχειρήσεων ως εξής:

Κατηγορία Ενέργειας     Π/Υ Προγράμματος

  1. Κατηγορία 1:      15.000.000,00 €
  2. Κατηγορία 2:      20.000.000,00 €
  3. Κατηγορία 3:      33.210.000,00 €
  4. Κατηγορία 4:      37.000.000,00 €
  5. Κατηγορία 5:      45.500.000,00 €
  6. Κατηγορία 6:      11.730.000,00 €

 

 

Ύψος και ένταση ενίσχυσης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers) ανά 6 επιμέρους κατηγορίες :

α/α                      Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)                                      Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη                                  Ένταση ενίσχυσης

Κατηγορία 1       €150,00                                                    €150,00                                                                                          100%

Κατηγορία 2       Αριθμός Οχημάτων * €1.125,00                            Αριθμός Οχημάτων * €1.250,00                                       90%

Κατηγορία 3       €300,00                                                  €300,00                                                                                             100%

Κατηγορία 4       Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €112,50      Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €125,00                                             90%

Κατηγορία 5       Αριθμός δηλ. ΕΑΦΔΣΣ προς αντικ/ση * €350,00      Αριθμός δηλ/ων ΕΑΦΔΣΣ προς αντ/ση * €350,00        100%

Κατηγορία 6       Αριθμός δηλ/νων ΦΗΜ προς αντ/ση * €150,00       Αριθμός δηλ/νων ΦΗΜ προς αντικ/ση * €150,00         100%

 

Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί:

Οι δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, Εθνική ή Ευρωπαϊκή.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 6.3 της Πρόσκλησης.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Δικαιούχων

Η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο της επιχείρησης που κατέχει νομίμως τους κωδικούς (username & password) πρόσβασης της επιχείρησης στις φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (πληροφοριακό σύστημα taxisnet).

Προκειμένου να εισέλθει στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) και να δημιουργήσει νέα αίτηση, ο αιτών  θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ταυτότητα της επιχείρησης χρησιμοποιώντας τους εταιρικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.  Για το σκοπό αυτό

Διαδικασία Αξιολόγησης- Απόφαση έκδοσης αποτελεσμάτων

Αγορά επιδοτούμενων ψηφιακών λύσεων

Η διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων λύσεων συνοπτικά ακολουθούν τα εξής βήματα:

  1. Λήψη επιταγής (voucher)
  2. Επιλογή προϊόντων/υπηρεσιών και προμηθευτών
  3. Παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών – Δέσμευση vouchers
  4. Εξόφληση προϊόντων/υπηρεσιών – Εξαργύρωση vouchers

Υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας της συναλλαγής από το δικαιούχο μετά την εξαργύρωση των vouchers.

Έναρξη & Λήξη Υποβολής Αιτήσεων:

Συνολικός Προϋπολογισμός: €162.440.000,00
Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 22/06/2022
Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 14/09/2022
Γεωγραφική Περιοχή: Όλη η Ελλάδα
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης Πρόσκλησης: https://digitalsme.gov.gr/
Υποβολή αιτήσεων: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) https://beneficiary.digitalsme.gov.gr
Σχετικά Αρχεία: Download ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ_ΙII-2.zip