Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Απευθύνεται σε: Επιχειρήσεις

Απευθύνεται ειδικά σε:

Το πρόγραμμα ενισχύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της παροχής vouchers που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων

Αντικείμενο/στόχος της Δράσης είναι:

Δικαιούχοι επιχειρήσεις

Δικαιούχος επιχείρηση για ενίσχυση από το πρόγραμμα θεωρείται επιχείρηση που ανήκει στους κλάδους αγροδιατροφής, υγείας-φαρμάκων, τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, ενέργειας, περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης, μεταφορών, υλικών-κατασκευών, τουρισμού, πολιτισμού, δημιουργικών βιομηχανιών, δραστηριότητας μεταποίησης Βλ. Παράρτημα ΙΙ Πρόσκλησης

Προϋποθέσεις συμμετοχής :

Ως τέτοια νοείται για τους σκοπούς του προγράμματος κάθε οικονομική δραστηριότητα που ασκείται στην ελεύθερη αγορά, εκτός εκείνων που αποτυπώνονται ως μη επιλέξιμες προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis), καθώς επίσης σε περίπτωση που μία επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός ΚΑΔ, για την εκτίμηση της επιλεξιμότητας λαμβάνεται υπόψη ο ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας κατά την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2021, για τον υπολογισμό των ΕΜΕ θα πραγματοποιηθεί αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια για το Πρόγραμμα.

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση/Επιδότηση

Τι ενισχύεται:

Η ονομαστική αξία των επιταγών (vouchers) προσδιορίζεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρηση ως το προσωπικό που απασχολεί σε Ενιαίες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) και κυμαίνεται από 900€ έως 18.000€.

Το πρόγραμμα επιδοτεί μέσω των επιταγών την προμήθεια ψηφιακών προϊόντων  και υπηρεσιών καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, επιδοτούμενη λύση αποτελεί η  κατάλληλη σύνθεση προϊόντων /υπηρεσιών:

Η σύνθεση προϊόντων/υπηρεσιών στοχεύει:

Χρονική διάρκεια και ορόσημα Προγράμματος

Τα χρονικά ορόσημα για τους Δυνητικούς Δικαιούχους και τους Προμηθευτές αναλύονται ως εξής:

Προμηθευτές:

Δικαιούχοι:

Κατηγορίας 1

Κατηγοριών 2, 3 και 4

Ύψος και ένταση ενίσχυσης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης -σε όρους απασχόλησης-  και ειδικότερα ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μέγεθος Επιχείρησης  Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη Ένταση ενίσχυσης
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

 

0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ                      €900,00 €1.000,00                                     90%
5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ €1.800,00 €2.000,00 90%

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ                    €3.600,00 €4.000,00 90%

 

18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ €5.400,00 €6.000,00

 

90%
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ                     €9.000,00 €10.000,00                                      90%
32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ €10.800,00 €12.000,00

 

90%
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ                   €13.500,00 €15.000,00                                       90%
50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ €18.000,00 €20.000,00 90%

Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί:

Οι δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, Εθνική ή Ευρωπαϊκή.

Επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες

Στα πλαίσια του Προγράμματος, επιλέξιμη προς επιδότηση είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers).

Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας 1 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας και μόνο επιδοτούμενης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών),

Κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 2,3 ή 4 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων.

Η προμήθεια των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, πραγματοποιείται μέσω των εγκεκριμένων, στο πλαίσιο του Προγράμματος, Προμηθευτών. Επίσης πρέπει να ανήκουν στο Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένων Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Δικαιούχων

Η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο της επιχείρησης που κατέχει νομίμως τους κωδικούς (username & password) πρόσβασης της επιχείρησης στις φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (πληροφοριακό σύστημα taxisnet).

Προκειμένου να εισέλθει στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) και να δημιουργήσει νέα αίτηση, ο αιτών  θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ταυτότητα της επιχείρησης χρησιμοποιώντας τους εταιρικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.  Για το σκοπό αυτό

Διαδικασία Αξιολόγησης- Απόφαση έκδοσης αποτελεσμάτων

Για την επιλογή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων πραγματοποιείται έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα (επιβεβαίωση επιλεξιμότητας) και συγκριτική αξιολόγηση των επιλέξιμων προτάσεων, επί τη βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης.

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών εκδίδεται η απόφαση ένταξης με την τελική κατάταξη και ορισμό των αιτήσεων που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα.

Με την έκδοση της απόφασης, οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Αγορά επιδοτούμενων ψηφιακών λύσεων

Η διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων λύσεων συνοπτικά ακολουθούν τα εξής βήματα:

  1. Λήψη επιταγής (voucher)
  2. Επιλογή προϊόντων/υπηρεσιών και προμηθευτών
  3. Παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών – Δέσμευση vouchers
  4. Εξόφληση προϊόντων/υπηρεσιών – Εξαργύρωση vouchers

Υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας της συναλλαγής από το δικαιούχο μετά την εξαργύρωση των vouchers.

Συνολικός Προϋπολογισμός: €180.000.000,00
Προϋπολογισμός Ταμείου: €180.000.000,00

Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 22/06/2022
Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 14/09/2022

Γεωγραφική Περιοχή: Όλη η Ελλάδα
Υποβολή αιτήσεων: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) https://beneficiary.digitalsme.gov.gr

Σχετικά Αρχεία:
Download ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ_Ι-5.zip