Το Atlantis H.R.M. είναι ένα εύχρηστο και παραγωγικό εργαλείο διοίκησης προσωπικού. Παρέχει άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διοίκηση και την ανάπτυξη της επιχείρησης και εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για διαρκή αξιοποίηση και αύξηση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού της. Προσφέρει ένα πραγματικά φιλικό περιβάλλον εργασίας στους χειριστές του και είναι εξαιρετικά πρακτικό στην επίλυση προβλημάτων κάθε είδους, από καθημερινές λεπτομέρειες μέχρι τα πιο σύνθετα μισθοδοτικά προβλήματα.

Είναι ένα ανοιχτό σύστημα που ενσωματώνει μία πλήρη βάση πληροφοριών, με ιστορική παρακολούθηση των αλλαγών, για κάθε εργαζόμενο. Ενδεικτικά στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται, η θέση εργασίας στην επιχείρηση (οργανόγραμμα), περιγραφή καθηκόντων και αρμοδιοτήτων (job description), πληροφοριακά στοιχεία μελών της οικογένειας, ιατρικά στοιχεία, σπουδές, σεμινάρια, ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, στοιχεία προϋπηρεσίας κλπ. Πέραν των παραπάνω στοιχείων, παρέχονται και απεριόριστες δυνατότητες καθορισμού επιπλέον πληροφοριακών στοιχείων τόσο στατικών όσο και δυναμικών.

Με τον σωστό συνδυασμό των πληροφοριών για κάθε εργαζόμενο, του υποσυστήματος προσλήψεων και ενός ευέλικτου συστήματος αξιολόγησης προσωπικού, επιτυγχάνεται η πλήρης παρακολούθηση της εξέλιξης του ανθρωπίνου δυναμικού και της κατανομής της εργασίας μέσα στην επιχείρηση.