Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών

Μοιραστείτε το:

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) ανακοινώθηκε η ΔΡΑΣΗ με τίτλο «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» .

Σύμφωνα με αυτή δικαιούχοι είναι οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί και οι Εταιρείες που παρέχουν Λογιστικές Υπηρεσίες και είναι καταχωρημένοι στα Μητρώα του Οικονομικού Επιμελητηρίου σύμφωνα με όσα ορίζει ο οδηγός δράσης.

Το σύνολο της επιχορήγησης ανέρχεται στα 30.000.000€ και αφορά δαπάνες που αντιστοιχούν σε προμήθεια λογισμικού και απαραίτητου σχετικού εξοπλισμού.

Αναλυτικότερα:

  • Το ποσό της ενίσχυσης ανά επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) είναι:
    • 2.000€ για όσους έχουν έσοδα από 0 έως 20.000 Ευρώ
    • 1.500€ για όσους έχουν έσοδα μεγαλύτερα από 20.000 Ευρώ

Τα έσοδα προκύπτουν σύμφωνα με όσα έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε3 Φορολογικού Έτους 2020 και πιο συγκεκριμένα στον κωδικό 500 «Σύνολο Εσόδων από Πωλήσεις Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών».

  • Το πρόγραμμα ενισχύει την αγορά software (και με το μοντέλο SaaS για ένα έτος) και ειδικού εξοπλισμού.

Επίσης ενδεικτικά αναφέρουμε ότι δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας ή άλλες ομοειδείς συνδέσεις, οι κάθε είδους συνδρομές σε περιοδικά ή βιβλιοθήκες (έντυπες ή ηλεκτρονικές), καθώς και ο ανακτήσιμος φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

  • Ως έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 1/1/2021.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι 6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/12/2023.

Δείτε εδώ την Αναλυτική Πρόσκληση Δράσης Επιχορήγησης Λογιστών – Φοροτεχνικών.

 

Τι χρηματοδοτείται

Επιχορηγούνται αποκλειστικά οι ακόλουθες δαπάνες προμήθειας:

  • Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας: Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης Επισημαίνεται ότι στον εξοπλισμό ΤΠΕ συμπεριλαμβάνονται: Desktop PC και περιφερειακά, laptop, servers, πολυμηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής.Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία της επιχείρησης και την ψηφιακή αναβάθμιση αυτής. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
  • Δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ ή άλλο όριο το οποίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δίνει τη δυνατότητα απόσβεσης του στοιχείου εντός του έτους απόκτησής του και έως τα όρια που αναφέρονται ανωτέρω υπό προϋποθέσεις.

Ενδεικτικά δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας ή άλλες ομοειδείς συνδέσεις, οι κάθε είδους συνδρομές σε περιοδικά ή βιβλιοθήκες (έντυπες ή ηλεκτρονικές), καθώς και ο ανακτήσιμος φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).